Σάββατο, 3 Μαΐου 2014

Κυριακή του Αντίπασχα στην Μητρόπολη Κυρηνείας

Ἡ Α.Π.  ὁ Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος τὴν παρελθοῦσαν Κυριακὴν Α’ ἀπὸ τοῦ Πάσχα,  ἐχοροστάτησεν κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου καὶ προεξήρξε τῆς θείας Λειτουργίας εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν Ἁγίου Ἐπικτήτου,  εὐρισκόμενον πλησίον τῆς κωμοπόλεως τῆς Μονῆς, εἰς τὴν ἐπαρχίαν Λεμεσοῦ. Ὁ ναὸς οὗτος ἀνηγέρθη ὑπὸ τῶν ἐκτοπισθέντων κατοίκων τῆς κώμης Ἁγίου Ἐπικτήτου Κυρηνείας. Ἀξιοσημείωτον ὄτι εἰς τὴν λειτουργίαν συμμετεῖχεν καὶ ὁ πολιὸς Ἀρχιμανδρίτης π. Νικόλαος Σιδερᾶς.
Πρό τῆς ἀπολύσεως ὁ Πανιερώτατος ὡμίλησε καταλλήλως πρὸς τὸ ἐκκλησίασμα ἀπευθύνας λόγους οἰκοδομῆς καὶ παραμυθίας. Εἰς τὴν ὁμιλίαν του ὁ Πανιερώτατος ἐξέφρασε τὴν εὐχὴν καὶ προτροπὴν του ὄπως ἐπικρατήσει κλίμα ἐνότητος μεταξύ του ποιμνίου τῆς δεινῶς δοκιμαζομένης Μητροπόλεως Κυρηνείας. Ἐπίσης ἀνέλυσεν τὸ σκεπτικὸν του διὰ τὴν προσπάθειαν ἐκ μέρους τῆς Μητροπόλεως Κυρηνείας διὰ καταγραφὴν ἐνὸς ἑκάστου τῶν Κερυνειωτῶν, ὅπου καὶ ἄν διαμένουν, ἐκ τε τῆς πόλεως Κυρηνείας ἀλλά καὶ ἐκ τῆς ἐπαρχίας. Μετὰ τὸ πέρας παρετέθη πρόγευμα είς τὸν αὔλιον χῶρον τοῦ Ναοῦ.  
Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου καὶ Ἐπικοινωνίας τῆς Ἱ. Μ. Κυρηνείας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου