Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2014

Χειροτονία πρεσβυτέρου στην Εξαρχία του Παναγίου Τάφου στην Λευκωσία

Εἰς ἀτμόσφαιραν βαθυτάτης κατανύξεως, ἀλλά καί ἐκκλησιαστικῆς μεγαλοπρεπείας, ἐτελέσθη τό Σάββατον, 2αν Αὐγούστου, 2014, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς θείας τοῦ Κυρίου Ἀναλήψεως καί Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Φιλουμένου τοῦ Ἁγιοταφίτου, τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Παναγίου Τάφου, ἐν Κύπρῳ, ἡ χειροτονία τοῦ Διακόνου Νικολάου Ἀρέστη, ὁ ὁποῖος ἐφεξῆς θά ἐξυπηρετῇ τάς λειτουργικάς ἀνάγκας τοῦ ὡς εἲρηται Ναοῦ.
Τῆς θείας Λειτουργίας καί τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, συλλειτουργησάντων τῶν Πρωτοϊερέων Λοΐζου Κούτσιου, Παρασκευά Παπαμιχαήλ, Πέτρου Παπαϊωάννου, Δημητρίου Ἀγγελῆ καί Δημητρίου Κούτσιου καί τῶν Διακόνων Νικολάου Κούτσιου καί Χριστοφόρου Χριστοδούλου.

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Τιμόθεος εἰς τήν προσλαλιάν αὐτοῦ, πρό τῆς χειροτονίας, ἀνεφέρθη εἰς τό μέγεθος τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἱερωσύνης καί τάς εὐθύνας, τάς ὁποίας ἐπωμίζεται ὁ κληρικός σήμερον ἳνα δίδῃ ὀρθήν μαρτυρίαν Χριστοῦ εἰς μίαν κοινωνίαν, ἀναθεωροῦσαν ἀρχάς καί ἠθικάς ἀξίας καί ἐπεσήμανεν τάς ὑποχρεώσεις, τάς ὁποίας ἀναλαμβάνει οὗτος ἒναντι τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Συνάμα ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε τήν ἐμπιστοσύνην του εἰς τό πρόσωπον τοῦ ὑποψηφίου Πρεσβυτέρου, ἐξάρας τά χαρίσματα, διά τῶν ὁποίων κοσμεῖται, τά ὁποῖα διαγράφουν μίαν ἐπιτυχῆ πνευματικήν ἀποστολήν.

Ὁ Διάκονος Νικόλαος, ἐμφανῶς συγκεκινημένος, ἐδόξασε τόν Θεόν, διά τήν ἐπιφυλαχθεῖσαν αὐτῷ ὑψίστην κλῆσιν καί δωρεάν καί ηὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατον κ. Τιμόθεον διά τήν ἀγάπην καί ἐμπιστοσύνην διά τῶν ὁποίων, ὡς ἐτόνισεν τόν περιέβαλεν ἀπό τῆς πρώτης στιγμῆς τῆς γνωριμίας μετ’ αὐτοῦ καί ὑπεσχέθη τελεῖαν ὑπακοήν καί ἐπιτέλεσιν τῶν ἱερατικῶν αὐτοῦ καθηκόντων.

Κατά τήν τέλεσιν τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου, οἱ συρρεύσαντες πιστοί, ἐφώναξαν «Ἂξιος» καί μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας, παρέλαβον ἐκ τῶν χειρῶν τοῦ νεοχειροτονηθέντος Πρεσβυτέρου Νικολάου τό ἀντίδωρον καί ἀναμνηστικόν τῆς χειροτονίας αὐτοῦ.
Ἐν συνεχείᾳ, παρετέθη εἰς τό προαύλιον τοῦ Ναοῦ πλούσιον πρόγευμα διά τούς λειτουργούς καί τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα.
Μαΐστωρ – Εξαρχία Παναγίου Τάφου εν Κύπρω

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου