Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Λειτουργία Αγίου Ιακώβου στην Εξαρχία του Παναγίου Τάφου

Μέσα εἰς ἰδιαιτέραν θρησκευτικήν ἀτμόσφαιραν καί πνευματικήν κατάνυξιν, εἰς τήν ὁλονύκτιον Ἀγρυπνίαν τῆς 22ας πρός 23ην Ὀκτωβρίου, ἐτελέσθη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἀναλήψεως καί τοῦ Ἁγ. Ἱερομάρτυρος Φιλουμένου τοῦ Ἁγιοταφίτου, ἡ ἀρχαιοπρεπής θεία Λειτουργία, ἡ ὁποία ἀποδίδεται εἰς τόν Ἃγιον ἒνδοξον Ἀπόστολον Ἰάκωβον, τόν Ἀδελφόθεον καί πρῶτον Ἱεράρχην τῶν Ἱεροσολύμων, τήν μνήμην τοῦ ὁποίου πανηγυρικῶς ἑορτάζει ἡ ἐν Κύπρῳ Ἐξαρχία.

Μετά τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν, ὁ ὁποῖος ἢρχισε τήν 20.30 ὣραν καί τήν ἐν συνεχείᾳ ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου, κατά τάς ὁποίας ἐχοροστάτησεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, ἐτελέσθη ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγ. Ἰακώβου ὑπό τοῦ ἰδίου, συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ ἐφημερίου π. Νικολάου Ἀρέστη καί τῶν Διακόνων Χριστοφόρου Χριστοδούλου καί Νικολάου Νικολάου, ἐν μέσῳ συρρεύσαντος πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος, πολλοί δ’ ἐκ τῶν πιστῶν μετέλαβον τῶν ἀχράντων Μυστηρίων, κατά τήν ἀρχαίαν παράδοσιν.

Ὁ Σεβασμιώτατος, μετά τήν εὐαγγελικήν περικοπήν ἐκήρυξε τόν θεῖον Λόγον, ἀναφερθείς εἰς τόν βίον καί τήν διδαχήν τοῦ Ἀποστόλου «Γίνεσθε ποιηταί καί οὐ μόνον ἀκροαταί τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ».

Εἰς τό τέλος τῆς Λειτουργίας, τήν 2.30 πρωϊνήν, εἰς τήν τραπεζαρίαν τῆς Ἐξαρχίας, προσεφέρθησαν γλυκίσματα καί καφές.
Πηγή: Εξαρχία Παναγίου Τάφου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου