Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2015

Η πρώτη του έτους στην Μητρόπολη Κυρηνείας

Μετὰ ἰδιαιτέρας λαμπρότητος ἑωρτάσθη ἡ ἐορτὴ τῆς κατὰ σἀρκα Περιτομῆς τοῦ Κυρίου καί ἡ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Κυρηνείας. Ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος τὴν παραμονήν τῆς ἑορτῆς ἐχοροστάτησεν κατὰ τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἐσπερινοῦ ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἀποστόλου Βαρνάβα Κοκκινοτριμιθιᾶς, ὡμιλήσας καταλλήλως πρὸς τὸ ἐκκλησίασμα.
Τὴν κυριώνυμον ἡμέραν, Πέμπτην 1ην Ἰανουαρίου, περὶ ὥραν 8ην πρωϊνὴν, ἐχοροστάτησεν κατὰ τὴν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ  ἐτέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία.
        Μετὰ τὸ πέρας τῆς Λειτουργίας ἐτέλεσεν τὴ δοξολογία ἐπὶ τῇ πρὠτῃ τοῦ νἐου ἔτους καὶ ηὐλόγησε τὴν βασιλόπιττα, ἣν καὶ διένειμεν εἰς ἔν ἕκαστον τῶν πιστῶν. Ἀκολούθως διένειμε τὸ ἀντίδωρο ἀνταλλάξας ἑορτίους εὐχὰς μετὰ τῶν ἐκκλησιασθέντων ἐκπροσώπων τῶν Ἀρχῶν καὶ τῶν πιστῶν.
Το έσπέρας ἐπεσκέφθη τὸν ἄγοντα τὰ ὀνομαστήριἀ του Πανιερώτατον Μητροπολίτην Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειον, είς τὴν προσωρινήν ἔδραν αὐτοῦ εἰς Παραλίμνιν, πρὸς ὅν ηὐχήθη ἐπὶ τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τὴν Παρασκευήν 2αν  Ἰανουαρίου το ἐσπέρας ἐχοροστάτησεν κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ἐσπερινοῦ εἰς τὸ πανηγυρίζον παρεκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ εἰς Ξυλοτύμβου, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ ἐφημερίου καὶ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ναοῦ.
Τὴν Κυριακὴ 4ην Ἰανουαρίου ἐχοροστάτησεν κατὰ τὴν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ ἐτέλεσε τὴν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν Ἱερὸν ναὸν Ἁγίου Μάμαντος τῆς ὀμωνύμου κοινότητος εἰς τὴν ἐπαρχίαν Λεμεσοῦ. Πρὸ τοῦ πέρατος τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησεν καταλλήλως προς τὸ ἐκκλησίασμα εὐχαριστήσας ὡσαύτως καὶ τὸν ἐπιχώριον Μητροπολίτην Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιον διὰ τὴν ἄδειαν καὶ τὴν εὐλογίαν να λειτουργήσει εἰς τὸν ὡς ἄνω ἱερὸν ναὸν.
Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας Ι. Μ. Κυρηνείας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου