Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015

Εορτή αγίου Νικολάου στη Εξαρχία

Τήν μνήμην τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἁγίου Νικολάου, Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ, ἑώρτασεν ἡ Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου, τήν Κυριακήν, 6ην Δεκεμβρίου, 2015, μέ ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἐτόνισεν εἰς τήν ὁμιλίαν αὐτοῦ, ὃτι ὁ Ἃγιος Νικόλαος, τιμᾶται εἰς τήν ἀπανταχοῦ Ὀρθοδοξίαν διότι εὐηρέστησε τόν Θεόν μέ τόν τρόπον ζωῆς τήν ἀρχιερατικήν αὐτοῦ διακονίαν καί πηγαίαν ταπείνωσιν, διά τοῦτο καί ἠξιώθη νά τελῇ θαύματα εἰς ὃσους ἐπικαλοῦνται τήν μεσιτείαν αὐτοῦ πρός τόν Θεόν.
Ὁ Σεβασμιώτατος, ὑπενθύμισεν ὃτι αἱ ἀρεταί τῆς ἀγάπης καί τῆς ταπεινώσεως ἐξαίρονται κατά τήν ἐγγίζουσαν ἑορτήν τῶν Χριστουγέννων καί τοιαῦτα πρέπει νά εἶναι τά δῶρα, τά ὁποῖα ἡμεῖς μποροῦμε νά προσφέρωμεν εἰς τόν τεχθέντα Σωτῆρα τοῦ κόσμου.
Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβασμιώτατος ηὐχήθη εἰς τούς ἑορτάζοντας Χρόνια πολλά, ἰδιαιτέρως ἀνεφέρθη εἰς τόν ἀσθενοῦντα ἐφημέριον Πρωτοπρ. π. Νικόλαον Ἀρέστην, εἰς τόν ὁποῖον ηὐχήθη ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.
Εξαρχία Παναγίου Τάφου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου