Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016

Θεοφάνεια στην Μητρόπολη Κυρηνείας

Ἐν φανερῇ συγκινήσει ἑωρτάσθη ἡ δεσποτικὴ ἐορτὴ τῶν Θεοφανείων εἰς τὴν Ἱεράν Μητρόπολιν Κυρηνείας. Ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος τὴν παραμονήν τῆς ἑορτῆς παρέστη συμπροσευχόμενος κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τῶν Μεγάλων καὶ Βασιλικῶν Ὡρῶν καὶ τὸν Ἐσπερινὸν μετὰ τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καὶ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ εἰς τὸν ἱερὸν μητροπολιτικὸν ναὸν Ἀποστόλου Βαρνάβα εἰς Κοκκινοτριμιθιά.
Τὴν κυριώνυμον ἡμέραν, Τρίτην 6ην Ἰανουαρίου, μετέβη εἰς Λεμεσὸν καὶ ἐχοροστάτησεν κατὰ τὴν ἀκολουθίαν του Ὄρθρου καὶ ἐτέλεσεν τὴ θεία Λειτουργία εἰς τὸν ἱερὸν Μητροπολιτικὸν ναὸν Παναγίας Παντανάσσης (Καθολικῆς) Λεμεσοῦ, προσκληθεὶς ὑπὸ τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ ἔντιμος κ. Ἀνδρέας Λουκᾶ, ἀναπληρωτὴς Ἔπαρχος Κυρηνείας, ἐκπροσωπὼν τὴν Κυβέρνησιν, ὁ ἔντιμος κ. Γλαῦκος Καριόλου, Δήμαρχος Κυρηνείας, ὁ ἔντιμος κ. Κωνσταντῖνος Τσιρίδης, Ἄρχων Δικαιοφύλαξ τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας καὶ πλῆθος πιστῶν. 
Μετὰ τὸ Εὐαγγέλιον ὁ Πανιερώτατος κηρύξας τὸν θεῖον λόγον πρὸς τὸ ἐκκλησίασμα ἐτόνισε τὴν μεγάλη σημασία τῆς ἀγάπης ἥν ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς ἔδειξεν πρὸς τὸν Ἄνθρωπον, γενόμενος ὑπήκοος ἄχρι θανάτου, θανάτου δὲ Σταυροῦ. Καὶ τὸ γεγονὸς τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου εἰς τὸν Ἰορδάνην ἀποτελεῖ μέρος τῆς ἀγάπης τοῦ Κυρίου, τὴν ὁποῖαν καλούμαστε ὡς ἀληθινοὶ Χριστιανοὶ νὰ μιμηθοῦμε, διότι ὄσο ἀπομακρυνόμεθα ἀπὸ τοὺς συναθρώπους μας, ἄλλο τόσο ἀπομακρυνόμεθα καὶ ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Κυρίου μας. 
Μετὰ τὸ πέρας τῆς Λειτουργίας ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ τῶν Θεοφανείων ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. 
Εἰς τὴν ὁμιλίαν του ὁ Πανιερώτατος ἐξέφρασεν τὴν μεγάλην τοῦ χαράν ποὺ ἑόρτασεν τὴν κοσμοσωτήριον ταύτην ἑορτήν τῆς τοῦ Θεοῦ Ἐπιφανείας ὑπὸ τοὺς σεπτοὺς θόλους τοῦ ἱεροῦ καὶ περικαλλοῦς ναοῦ τῆς Παναγίας μας. Ηὐχαρίστησεν τὸν Πανιέρωτατον Μητροπολίτην Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιον διὰ τὴν πρόσκλησιν καὶ εὐλογίαν του, ὡς και διὰ τὴν σύνολην συμπαράστασίν του πρὸς τὴν ἐμπερίστατον καὶ δεινῶς δοκιμαζομένην Ἱερὰν Μητρόπολιν Κυρηνείας. Ἐπὶ δε τούτοις ηὐχήθη ὄπως τὸ Πανάγιον Πνεύμαν φωτίζῃ τοὺς ἄρχοντας, τοὺς ἐπ’ ἐξουσίᾳ ὄντας ὥστε να πράττουν τὸ ὀρθόν καὶ ὠφέλιμον διὰ τὸν τόπον. Ὡσαύτως ηὐχήθη ἵνα Κύριος ὁ Θεὸς ἀποστρέψῃ καὶ διασκεδάσῃ πὰν σχέδιον πονηρὸν καὶ δόλιον κινούμενον καθ’ ἡμῶν καὶ φανῇ ἴλεως καὶ συντμήσῃ τὸν χρόνον τῆς μεγάλης δοκιμασίας ἡμῶν, ὥστε συντόμως να ἐξέλθωμεν αἰσίως ἐκ τῶν δυσμενῶν καταστάσεων. 
Περί τὴν 12ην μεσημβρινὴν ἐτέλεσεν τὸν Ἁγιασμὸν εἰς τὸ μικρὸν ἀμφιθέατρον παρὰ τὸν Ναυτικὸν Ὅμιλον Κυρηνειας, οὕτινος τὸ προσωρινόν οἴκημαν εὐρίσκεται εἰς Λεμεσόν καὶ ἀκολούθησεν καλλιτεχνικὸν πρόγραμμαν ὑπὸ πολιτιστικῶν συλλόγων τῆς ἐπαρχίας Κυρηνείας.
Τέλος, ὁ Πανιερώτατος ηὐλόγησεν, ἔκοψε μετὰ τῶν παρόντων Ἀρχόντων τῆς πόλεως καὶ ἐπαρχίας Κυρηνείας καὶ διένειμε τὴ βασιλόπιττα πρὸς τοὺς παρισταμένους. Παρέστησαν οἱ βουλευτές τῆς ἐπαρχίας Κυρηνείας, Μάριος Μαυρίδης, Χαράλαμπος Παπαγεωργίου καὶ Σοφοκλής Φυττής, οἱ Δήμαρχοι Κυρηνείας κ. Γλαῦκος Καριόλου καὶ Καραβᾶ κ. Ἰωάννης Παπαϊωάννου καὶ κοινοτάρχαι κατεχομένων κοινοτήτων καὶ ἐκπρόσωποι φορέων καὶ ὀργανωμένων συνόλων τῆς ἐπαρχίας Κυρηνείας.
Φανερῶς συγκινημένος ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας ηὐχήθη ὄπως συντόμως δυνηθῶμεν ἐλεύθεροι ἀπὸ τὰ προσωπικὰ μας πάθη, ἐν εἰρήνη καὶ πλήρῃ ἀσφαλείᾳ νὰ τελέσωμεν τὸν Καθαγιασμὸν τῶν Ὑδάτων εἰς το λιμάνι τῆς Κερύνειας μας καὶ εἰς ἅπαντα τὰ κατεχόμενα πόλεις καὶ χωριά μας. Τέλος, ηὐχήθη τὸ ἀνατέλλον νέον ἔτος 2016, νὰ εἶναι ἔτος μετανοίας καὶ ἐπιστροφῆς πρὸς τὸν Θεόν, διότι μόνο ἐάν πραγματικῶς μετανοήσωμεν καὶ ἐπιστρέψωμεν, ὁ Κύριος θὰ ἐπιτρέψῃ νὰ ἐπιστρέψουμε καὶ εἰς τὰς πατρογονικὰς ἡμῶν ἐστίας.
Ι. Μ. Κυρηνείας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου