Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016

Αρχιερατική Λειτουργία Βόστρων στην Ορμήδεια

Ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν ἐτέλεσεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, τήν Κυριακήν, 28 ην Μαρτίου, 2016, προσκληθείς εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Ἀλαμάνου, εἰς τήν Ὀρμήδειαν.

Μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου συνελειτούργησαν οἱ Αἰδεσιμ. Πρεσβύτεροι π. Σέργιος Σεργίδης καί π. Γεώργιος Κωνσταντίνου, ὡς καί ὁ Διάκονος π. Χριστοφόρος Χριστοδούλου.

Ὁ Μητροπολίτης κ. Τιμόθεος, ὡμίλησεν ἐπί τῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς πρός τούς προσελθόντας πιστούς, ἐτόνισεν τήν δύναμιν τῆς πίστεως εἰς τήν φιλευσπλαχνίαν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἀπό τήν ὁποίαν ἐμφοροῦντο ὁ παραλυτικός καί οἱ φορεῖς του καί ἡ ὁποία τούς ὢθησεν ἳνα ἀποκαλύψουν τήν στέγην τῆς οἰκίας προκειμένου ἳνα παρουσιάσουν τόν παραλυτικόν εἰς τόν Ἰησοῦν καί προέτρεψεν τούς πιστούς, ὃπως διδάσκωνται ἀπό τό παράδειγμά των, ἳνα προσφέρουν τήν ἀγάπην καί τήν φροντίδα εἰς ὃλους τούς συνανθρώπους ἡμῶν χωρίς διάκρισιν, ἐφ’ ὃσον εἰς τό πρόσωπον κάθε πάσχοντος πρέπει νά βλέπωμεν τόν ἲδιον τόν Χριστόν.

Τέλος, προέτρεψεν ὃπως οἱ πιστοί προετοιμάζωνται κατά τήν περίοδον τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, διά νηστείας καί ἐξομολογήσεως πρός ὑποδοχήν τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου καί τῆς Ἀναστάσεως Αὐτοῦ.
Εξαρχία Παναγίου Τάφου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου