Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

Συνάντησις Θεολόγων Κύπρου στην Εξαρχία

Κατόπιν προτάσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου καί συγκαταθέσει τῆς Ἐπιθεωρητρίας θεολόγων καθηγητῶν Μέσης Ἐκπαιδεύσεως θεολόγου κ. Ἠλιάνας Χατζηϊωάννου, ἡ ἐτήσιος συνάντησις Ἑλλήνων Θεολόγων Καθηγητῶν Μέσης Ἐκπαιδεύσεως, ἐπραγματοποιήθη  εἰς τήν Ἐξαρχίαν τοῦ Παναγίου Τάφου, εἰς Λευκωσίαν.
Ἡ συνάντησις, συνέπεσεν καί κατά τόν χρόνον τῆς παραμονῆς εἰς τόν Ναόν τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος Παναγίας τῆς «Ἁγιοταφιτίσσης», ἒμπροσθεν τῆς ὁποίας ἐψάλη παράκλησις, ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Τιμοθέου, τοῦ Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Νικολάου καί τοῦ Διακόνου π. Χριστοφόρου, κατά τήν ὁποίαν ἐδεήθησαν ὑπέρ ὑγιείας πάντων τῶν μελῶν τοῦ Συνδέσμου θεολόγων καί ἰδίᾳ τῶν ἀσθενούντων συναδέλφων καθηγητῶν.
Κατά τήν συνάντησιν, προσῆλθον περί τούς Ἐβδομήκοντα καθηγηταί, κληρικοί τε καί λαϊκοί, ἡ δέ σύναξις ἒλαβεν χώραν εἰς τό Συνοδικόν τῆς Ἐξαρχίας. Ἐγένοντο αἱ δέουσαι προσφωνήσεις ἐκ μέρους τῶν ἰθυνόντων τοῦ Συνδέσμου, μεταξύ τῶν ὁποίων, ἒλαβον τόν λόγον ὁ κ. Μ. Μηλιώτης καί ἡ Ἐπιθεωρήτρια, κ. Ἠλιάνα Χατζηϊωάννου, εὐχαριστήσαντες διά τήν φιλοξενίαν καί ἐκ μέρους τῶν θεολόγων προσέφερον εἰς τόν Μητροπολίτην, τήν Εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου.
Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Τιμόθεος, ηὐχαρίστησεν διά τό δῶρον καί τήν τιμήν τῆς ἐπιλογῆς τῆς Ἐξαρχίας, ὡς τόπον ἐτησίου συνάξεως τῶν θεολόγων καί ἐπήνεσεν τήν προσπάθειαν αὐτῶν εἰς τά σχολεῖα. Πρωτίστως, ἀνεφέρθη εἰς τό κοσμοσωτήριον γεγονός τῆς Ἀναστάσεως, τήν χάριν καί τόν φωτισμόν τῆς ὁποίας ὑποχρεούμεθα, σήμερον ὃλως ἰδιαιτέρως, νά μεταλαμπαδεύωμεν ὡς χριστιανοί, πρός τήν παραπαίουσαν κοινωνίαν, νά γινώμεθα διαπρύσιοι κήρυκες τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου ἒργοις τε καί λόγοις, ἰδιαιτέρως ὃμως πρός τούς νέους, οἱ ὁποῖοι περιβάλλονται ἀσφυκτικῶς ὑπό καινοτόμων ἀντιθέων καί ἀντιχριστιανικῶν προκλήσεων καί κινημάτων.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπαρουσίασεν, βραχέως τόν ἀγῶνα τῶν Ἁγιοταφιτῶν πατέρων, τά Πανάγια Προσκυνήματα, παρώτρυνεν δέ, ὃπως συμπεριλαμβάνηται εἰς τάς ἐντός τῆς Πόλεως ἐκδρομάς τῶν μαθητῶν καί ἐπίσκεψις εἰς τήν Ἐξαρχίαν.
Ἡ συνάντησις ἒληξεν μέ ἐλαφρύ μουσικόν πρόγραμμα ὑπό  τόν Μουσικόν κ. Νεκτάριον Ἰωάννου καί τούς συνεργάτας αὐτοῦ.
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Μητροπολίτης, παρέθεσεν ἐκ μέρους τῆς Ἐξαρχίας, μικράν δεξίωσιν εἰς τόν προαύλιον χῶρον καί ἐφωτογραφήθη ἀναμνηστικῶς μετά τῶν καθηγητῶν.
Εξαρχία Παναγίου Τάφου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου