Σάββατο, 30 Ιουλίου 2016

Εσπερινός Αγίου Σίλα στον Ύψωνα

Τήν πανηγυρικήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Σίλα, (29-30/ Ἰουλίου), ἐτέλεσεν ἡ Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου, ὑπαιθρίως, εἰς τά ἐρείπια τῆς ὁμωνύμου ἀρχαίας ἱερᾶς Μονῆς, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ καί ἐν συνεργασίᾳ μετ’ αὐτῆς.

Ἡ Μονή αὒτη, διετέλεσεν εἰς τό παρελθόν Μετόχιον τοῦ Παναγίου Τάφου καί σήμερον εὑρίσκεται ὑπό τόν ἒλεγχον τοῦ Δήμου Ὓψωνος, ὁ ὁποῖος καί συμμετέχει κατ’ ἒτος εἰς τήν προετοιμασίαν τῆς ὑποδομῆς διά τόν ἑορτασμόν. Ἡ πρωτοβουλία τῆς πανηγύρεως, ἀνήκει εἰς τόν Ἒξαρχον τοῦ Παναγίου Τάφου, Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Βόστρων κ. Τιμόθεον, ὁ ὁποῖος καθιέρωσεν τήν τελετήν ταύτην, ἀπό τινων ἐτῶν, τῇ ἀδείᾳ τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου κ. Ἀθανασίου.

Ὁ Μητροπολίτης κ. Τιμόθεος, ἐχοροστάτησεν κατά τόν πανηγυρικόν ἑσπερινόν, εἰς τόν ὁποῖον μετέσχον οἱ Πρεσβύτεροι π. Φειδίας Ἐλπιδοφόρου, π. Νικόλαος Ἀρέστης, π. Σταῦρος Κασίνης καί ὁ Διάκονος Χριστοφόρος Χριστοδούλου.

«Ὑπάρχουν ἱστορικοί καί ἀναλλοίωτοι δεσμοί τῶν εὐλαβῶν Κυπρίων ὀρθοδόξων χριστιανῶν μετά τῶν Ἁγίων Τόπων καί τῶν Ἁγιοταφιτῶν πατέρων», ἐτόνισεν εἰς τήν ὁμιλίαν αὐτοῦ πρός τούς συγκεντρωθέντας πολυπληθεῖς προσκυνητάς, ὁ Σεβασμιώτατος, «καί πολλάκις, ἡ ἀγάπη αὐτῶν πρός τήν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῶν Ἱεροσολύμων, ὢθησεν τούς πιστούς εἰς τό παρελθόν, νά ἀφιερώσουν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον, κτηματικές ἐκτάσεις καί Ἱερές Μονές, μεταξύ τῶν ὁποίων καί τήν Μονήν τοῦ Ἁγίου Σίλα, ἡ ὁποία, κρίμασιν οἷς οἶδεν ὁ Κύριος, ἐγκατελήφθη εἰς τήν φθοράν τοῦ χρόνου καί μετεμορφώθη εἰς ἐρείπια» καί ἐσυνέχισεν, «Ἀφουγκραζόμεθα τάς δεήσεις καί ἱκεσίας τῶν ἐνταῦθα ἀσκησάντων πατέρων καί πιστεύομεν ὃτι, ὁ τόπος οὗτος, ἒστω καί ἐρειπωμένος, παραμένει σημεῖον ἀναφορᾶς τῆς εὐσεβείας αὐτῶν καί χῶρος ἱερός, ἐφ’ ὃσον ἒχει ποτισθῆ μέ τά δάκρυα μετανοίας καί τόν ἱδρῶτα τῶν πνευματικῶν ἀγώνων τῶν Μοναχῶν, οἱ ὁποῖοι καί ἐθεώρησαν εὐλογίαν, ὃπως ἡ Μονή, λειτουργῇ ὡς Μετόχιον τοῦ Παναγίου Τάφου». 

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβασμιώτατος, ἀνεφέρθη εἰς τόν βίον τοῦ Ἁγίου Σίλα, ἐξέφρασεν εὐχαριστίας πρός τόν Δήμαρχον Ὓψωνος, τούς διοργανωτάς καί συμμετέχοντας εἰς τήν ἀκολουθίαν καί ηὐχήθη διά τήν περαιτέρω θρησκευτικήν ἀναβάθμισιν τῆς Μονῆς.

Σημειωθήτω, ὃτι ἡ Ἐξαρχία, ἐκάλυψεν τήν δαπάνην τοῦ καθαρισμοῦ καί τόν εὐπρεπισμόν τοῦ πέριξ Ἀρχαιολογικοῦ χώρου καί διοργάνωσεν προσκυνηματικήν ἐκδρομήν ἐκ Λευκωσίας, ὑπό τόν ἐφημέριον τῆς Ἐξαρχίας, π. Νικόλαον Ἀρέστην διά τήν πανήγυριν, εἰς τήν ὁποίαν μετέσχον φίλοι καί ἐκκλησιαζόμενοι εἰς τήν Ἐξαρχίαν.
Εξαρχία Παναγίου Τάφου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου