Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016

Λειτουργία Αγίου Ιακώβου στην Εξαρχία

Μετά πάσης ἱεροπρεπείας ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, εἰς τόν ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τήν Λευκωσίαν, τήν Κυριακήν, 23ην Ὀκτωβρίου, 2016.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, ἐτέλεσεν τήν ἀρχαιοπρεπῆ θείαν Λειτουργίαν, τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰακώβου, συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβ. π. Νικολάου Ἀρέστη καί τοῦ Διακόνου π. Χριστοφόρου Χριστοδούλου καί ἐκήρυξεν τόν θεῖον λόγον.

Εἰς τήν ὁμιλίαν του, ὁ Σεβασμιώτατος, ἀνεφέρθη εἰς τήν ἀνανεωθεῖσαν παράδοσιν τῆς τελέσεως τῆς λειτουργίας ταύτης, ἡ ὁποία ἐτελῆτο εἰς τήν Ἐκκλησίαν Ἱεροσολύμων καί τήν κατ’ ἀνατολάς Ἐκκλησίαν, μέχρι καί τήν περίοδον τῆς Εἰκονομαχίας, ὁπότε ἐπεκράτησεν ὁ τύπος τῆς Λειτουργίας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Ἐπίσης ὡμίλησεν ἐπί τῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς, καί ἐτόνισεν ὃτι εἶναι ἀνάγκη ὃπως ἐκζητῶμεν τό ἒλεος τοῦ Κυρίου, ἳνα μένῃ μεθ’ ἡμῶν διά τῆς τακτικῆς μεταλήψεως τῆς θείας Εὐχαριστίας, προκειμένου νά ἒχωμεν κλειστήν τήν θύραν εἰς τούς δαίμονας, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν νά καταλάβουν τήν ψυχήν τῶν χριστιανῶν καί νά τούς καταστήσουν ὑποχειρίους αὐτῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος, κατά τήν μετάληψιν, μετέδωσεν εἰς τούς πιστούς κεχωρισμένως τό ἂχραντον Σῶμα καί τό τίμιον Αἷμα τοῦ Κυρίου, πρός ἰδιαιτέραν ἀγαλλίασιν καί πνευματικόν αὐτῶν ἐνθουσιασμόν.
Εξαρχία Παναγίου Τάφου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου